โครงการ GIS บุรีรัมย์

 

               ในการจัดทำโครงการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเอาขอบเขตทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์มาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำ เช่น โปรแกรม ArcMap , Google Earth , Google Map เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆในการนำข้อมูลไปใช้ และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับการลงพื้นที่จริง การทำงานเสมือนจริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้จัดทำได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันและประสบการณ์ในการลงพื้นที่ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ รู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอน รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายๆวิธี ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการที่จะไปขอข้อมูล เป็นการฝึกทักษะไปในตัวเพิ่มความมีวินัยให้ตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และร่วมมือกันกับสมาชิกภายในห้องเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ฝึกใช้โปรแกรม ArcMap มากขึ้นเพิ่มความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

 

                                                                                     Map Online                                                                                               

                                                                           สามารถรับชมได้ที่ คลิก!

คู่มือการดาวน์โหลดข้อมูลแบบรูปภาพแผนที่ (.jpg) คลิก!

คู่มือการดาวน์โหลดข้อมูลแบบข้อมูล (.Shapefile) คลิก!