ขอบเขตอำเภอ

การปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 23 อำเภอ

 

แผ่นที่ รูปภาพแผนที่ ข้อมูล (.Shapefile)
           

1.แผ่นที่แสดงขอบเขตอำเภอ

    ของจังหวัดบุรีรัมย์

   คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด