คณะผู้จัดทำ

โครงการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์
สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.ฝ่ายอำนวยการ
ลำดับ ชื่อ – สกุล หน้าที่
1  นายเสกสิทธิ์   เจียมทอง ประธาน/รับผิดชอบวางแผนงาน/ประสานงาน (หัวหน้าโครงการ)
2  นายกฤศวรรธน์     ยือรัมย์ จัดหาข้อมูลสนับสนุน
3  นางสาวปวีณา  พลาหาญ จัดหาข้อมูลสนับสนุน
2.ฝ่ายรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่
ลำดับ ชื่อ – สกุล หน้าที่
1  นางสาวสุกัญญา   ชื่นอุรา รวบรวมข้อมูล
2  นางสาวสุภาวรัตน์   ชื่นอุรา รวบรวมข้อมูล
3  นางสาวเมธาวี   จิตไธสง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4  นางสาวอรวรรณ   เหลี่ยมไธสง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
5  นายสุรวุธ  แก้วประสงค์ ปรับแก้/ปรับปรุงข้อมูล
6  นายสุทัศน์  จะแรบรัมย์ ปรับแก้/ปรับปรุงข้อมูล
7  นายเกียรติสิทธิ์  อินทร์นอก จัดการเว็ปไซต์และเผยแพร่ข้อมูล
8  นายจารุกิจ   วิชัยรัมย์ จัดการเว็ปไซต์และเผยแพร่ข้อมูล
9  นางสาวนุชนาฎ  หมายรอกลาง จัดทำเอกสารรูปเล่ม
10  นางสาวอารีญา   ทองดวง จัดทำเอกสารรูปเล่ม
3.ฝ่ายจัดทำข้อมูล
ลำดับ ชื่อ – สกุล หน้าที่
1  นายจักรกฤษ  กองรัมย์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอห้วยราช
2  นายฉัตรมงคล  มูลดา ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอบ้านกรวด
3  นายภานุเดช  พันธุ์ลี ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
4  นางสาวขนิฐา  ประประโคน ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอปะคำ
5  นางสาวเจนจิรา  สารีรัมย์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอโนนสุวรรณ
6  นางสาวชนิกานต์  จ่าภา ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอลำปลายมาศ
7  นางสาวณัฐชา  สายสุวรรณ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอชำนิ
8  นางสาวนิตยา   ใจกล้า ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอละหานทราย
9  นางสาวเบญจพร ศรีสมบูรณ์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอหนองกี่
10  นางสาวเบญจรัตน์  กุมชาติ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอหนองหงส์
11  นางสาวรัตน์สุดา  วงษ์สุรินทร์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอพลับพลาชัย
12  นางสาวลัดดาวัลย์   ประจันบาล ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอกระสัง
13  นางสาวาสินี  ฉัตรทัน ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอนาโพธิ์
14  นางสาวศศิมา   บุญรอด ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอคูเมือง
15  นางสาวศิริวรรณ  พวงพันธ์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
16  นางสาวสารีนีย์   ศรีฤทธิ์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอเมืองบุรีรัมย์
17  นางสาวสาวิตรี  ศรีฤทธิ์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอพุทไธสง
18  นางสาวสุกัญญา  พันธ์ประภา ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอแคนดง
19  นางสาวสุดารัตน์  ลิตรไธสง ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอนางรอง
20  นางสาวอรปรียา  กลอยประโคน ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอบ้านด่าน
21  นางสาวอัยดา  แก้วระวัง ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอประโคนชัย
22  นางสาวอินทิรา  สิงจานุสงค์ ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอโนนดินแดง
23  นายพัชรพฤกษ์  วัชรกุลบุตร ฝ่ายจัดทำข้อมูลอำเภอสตึก
4.ฝ่ายสนับสนุน
ลำดับ ชื่อ -สกุล หน้าที่
1  นายกฤษกร  โมกแก้ว ฝ่ายสนับสนุน
2  นายปรีชา  อินทรโชติ ฝ่ายสนับสนุน
3  นายภานุพงษ์   วงศ์ทองเจริญ ฝ่ายสนับสนุน
4  นางสาวเกศกนก  ลิ่วไธสง ฝ่ายสนับสนุน
ติดต่อเราได้ที่ คลิก!